autor

Rasťo Andris

Rasťo Andris sa  narodil  v roku 1971 v Detve.     Od  mladosti prejavoval  záujem o výtvarnú a hudobnú kultúru, ktorú mu ponúkal miestny  podpoľianský tradičný kolorit. Ako hráč na ľudové dychové nástroje  učinkoval  vo viacerých folklórnych súboroch. Od roku 1977 navštevoval ZUŠ odbor  výtvarná  výchova  a od  roku 1984 aj hudobný smer ,  hru na   tradičné  dychové nástroje. V roku 1990 odchádza  do Bratislavy.  Pracuje na VŠVU. Vysokoškolské vzdelanie  získava    na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre,   kde študuje  odbor etnografia.  Ten  ukončil v roku 1996 štátnou skúškou a  diplomovou pracou  : Ornamentika fujár.  Od roku 1996 až do roku 2013 bol zamestnaný   v Slovenskom rozhlase na viacerých  pracovných  pozíciach.  Pôsobil ako hudobný redaktor, dramaturg,  riaditeľ Rádia Devín i ako riaditeľ umeleckých programových služieb RTVS. V  roku 2013 odchádza do slobodného povolania. Striedavo  žije a tvorí v Bratislave a Rozbehoch na Záhorí.  

Predmetom jeho  záujmu je  maľba a práca s drevom.  Vo svojej  výtvarnej sfére využíva techniku kombinácie    olejovej a akrylovej  farby.  V drevených  artefaktoch ho zaujíma drevo v kontexte úžitkovosti – či  už  ako  hudobný  nástroj / husle, fujary, píšťaly, gajdy.../,   alebo ako fajkový objekt.  V poslednej  dobe svoju tvorivú  pozornosť upriamuje aj k práci s jemným kovom. Od roku 2017 je extérnym študentom Strednej odbornej  školy technickej    aprobácie   klenotník – zlatník.